|
redirect_uri参数错误解决方法

      在添加部分微信事件时,如果设置不正确往往会出现“redirect_uri参数错误”的提示,主要原因是微信授权设置的问题:      具体解决方法如下:

      1、首先登陆“微信公众平台”(https://mp.weixin.qq.com/):

      2、点击“开发者中心”:


      3、向下滚动并找到“ 网页账号”,并点击修改:


      4、此处请填写我司提供的授权回调页面域名:s139js.nicebox.cn,注意:不同服务器的建站宝盒请使用不同的域名,如:“s138js.nicebox.cn”、“box6js.nicebox.cn”。


      5、点击确认后,即时生效,赶快试试吧。